Avís legal

AVÍS LEGAL

Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, àudio, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquest Ajuntament.

Els continguts estan a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven la possibilitat d'iniciar accions legals per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquest material.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina de Newsletters del lloc web de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès demanen a les persones usuàries que facilitin dades de caràcter personal, que seran integrades en els fitxers municipals corresponents.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix que el tractament d'aquestes dades serà exclusivament per a la realització del tràmit o inscripció corresponents per part del servei competent per a la seva resolució, així com la confidencialitat de les dades personals facilitades.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades de caràcter personal es podran exercir per sol·licitud presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, situada a la planta baixa de la Casa de la Vila.

De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999, l'Ajuntament resta facultat per a demanar a altres administracions públiques dades personals, tributàries, de Seguretat Social o altres relatives a les persones que formalitzen el tràmit, necessàries per a verificar els requisits i barems previstos en la normativa sobre admissió d'alumnes.

Servei de Comerç i Turisme. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

[email protected]